Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške za poboljšanje vještina, poslovnih modela i rješenja zasnovanih na principima cirkularne ekonomije

Status: Evaluacija

Datum objave: 02.04.2024

Datum isteka: 06.06.2024

U okviru projekta SDG2BiH, koji finansira Švedska, objavljen je Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške za poboljšanje vještina, poslovnih modela i rješenja zasnovanih na principima cirkularne ekonomije.  

U okviru ovog javnog poziva, podnosiocima prijava će biti na raspolaganju sljedeći paket podrške:

  1. Specijalistički višednevni modularni trening program;
  2. Individualizirana mentorska podrška za kompanije prilagođena njihovoj industriji i potrebama;
  3. Izrada Planove Cirkularne Transformacije za kompanije.

Ko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Prihvatljivi podnosioci prijava za učešće u programu Cirkularni akcelerator mogu biti:

  • mala i srednja preduzeća (preduzeća sa više od 10, a manje od 250 zaposlenih) koja su registrovana u Bosni i Hercegovini i zapošljavaju radnike unutar Bosne i Hercegovine;
  • preduzeća koja posluju u oblasti tekstilne, građevinske, plastične, ambalažne, drvnoprerađivačke i metalne industrije (detaljnije opisano u 4.3. Prihvatljivi sektori za podršku);
  • Preduzeća koja u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala.

Za podršku investicijama u svrhu unapređenja industrijske resursne efikasnost i cirkularnih lanaca vrijednosti prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju i preradu sljedećim sektorima prema klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine: proizvodnja tekstila, proizvodnja odjeće, proizvodnja kože i srodnih proizvoda, prerada drva i proizvoda od drva i pluta; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala, proizvodnja papira i proizvoda od papira, proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa, proizvodnja namještaja, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim oružja i municije, ostala prerađivačka industrija, gradnja građevina visokogradnje, gradnja građevina niskogradnje, specijalizirane građevinske djelatnosti.

Prijave se mogu podnijeti od 02.04.2024. godine, dok je krajnji rok za podnošenje prijava je 23.04.2024. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.  

Kako se prijaviti?

Korak 1: Pročitajte Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Preuzmite prateću dokumentaciju za prijavu na javni poziv

Prilog 1. Obrazac koncepta projekta

Prilog 2. Izjava

Prilog 1 - Obrazac koncepta projekta.docx
Prilog 2 - Izjava.docx
Smjernice javnog poziva_izmjena_13.05.2024.docx