Nazad
Javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji - Interventna mjera - jesenja sjetva

Pitanja i Odgovori

Pitanje: Poštovani. Ukoliko kooperant u RPG-u ima prijavljeno 2,8 ha i bavi se proizvodnjom pšenice da li se prijava podnosi na 2,8 ha ili na 2 ha? Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru.
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, financijska podrška se odobrava za pune sjetvene/proizvodne površine koje se koriste kao osnovne jedinice a opisane su u 2.4. Pravila za korištenje bespovratnih sredstava. Za proizvodnju žitarica i uljarica osnovna jedinca je 1ha. Ukoliko potencijalni kooperant ima prijavljeno 2.3 ha podrška se odobrava za 2 ha, ukoliko ima upisano 2.8ha i dalje je površina na koju može dobiti podršku 2ha.
Pitanje: Poštovani, Da li detaljan prikaz o biljnoj proizvodnji za 2022. i 2023. godinu za svakog kooperanta uključenog u projektni prijedlog mora biti ovjeren od strane općinskog/gradskog organa pečatom? LP
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, dokument na koji se odnosi Vaše pitanje nije potrebno dodatno ovjeravati.
Pitanje: Poštovani, da li kooperanti koji su u sistemu PDV-a pored potpisa dokumentaciju ovjeravaju i pečatom ? Termin dokumentacija odnosi se na Izjave , Pisma i dr . obrasce koji su navedeni u smjernicama.
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, napominjemo prihvatljivi kooperanti su isključivo fizička lica (nije prihvatljivo da su registrovani kao obrt ili samostalni preduzetnik ili preduzeće) te stoga ne očekujemo da izjave budu ovjerene pečatom.
Pitanje: Poštovani, prilikom prikupljanja dokumentacije od kooperanata primijetili smo da se kod nekih kooperanata ne slažu informacije o zasijanosti pojedinih parcela sa podacima iz ažuriranih prijava proizvodnje u RPG-u. Na naš upit u vezi ovih neslaganja kooperanti su nam rekli da prilikom prijave oni mogu prijaviti samo jednu kulturu na nekoj parceli, a često na jednoj parceli mogu zasijati i druge kulture kada skinu onu prvu. Moje pitanje je prilikom popunjavanja prijave za kooperante trebamo li navesti one kulture koje su bile prijavljene u 2023 godini ili one kulture koje bi se mogle naći na tim parcelama ove jeseni ako se razlikuju od onih koje su prijavljene za tu parcelu u toj godini?
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, za određivanje obima financijske podrške po korisniku se koriste podaci iz detaljnog pregleda biljne proizvodnje za 2022. godinu.
Pitanje: Poštovani. Podnosilac prijave je registrovan kao pravno lice d.o.o. u FBiH. Da li u projekat mogu biti uključeni i kooperanti iz Republike Srpske? Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, ukoliko kooperanti zadovoljavaju postavljene kriterije i ukoliko podnosilac ima potpisan ugovor/predugovor bez obzira na njihovu lokaciju (naravno ukoliko su sa područja BiH) se smatraju prihvatljivim kooperantima.
Pitanje: Poštovani, u okviru "Poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog utjecaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji - Interventna mjera 2." naznačeno je da se podnositelj prijave mora aktivno baviti otkupom ili preradom svježih poljoprivrednih proizvoda i posjedovati mrežu članova ili kooperanta s kojima ima ugovorenu suradnju, te da korisnici financijske potpore kroz ovu interventnu mjeru mogu biti samo kooperanti, dok podnositelji prijave ne mogu biti direktni korisnici sredstava financijske potpore. Pitanje glasi: Hoće li se učešće "podnositelja prijave" kod ovog javnog poziva evidentira kao njegovo "aktivno sudjelovanje" i hoće li mu to onemogućiti prijavu na neki drugi javni poziv gdje kao otkupljivač ili prerađivač može biti direktni korisnik sredstava financijske potpore. Je li broj podnesenih i odobrenih prijava, po osnovi različitih javnih poziva, ograničen i koji je to broj prijava.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, obzirom da u sklopu ovog javnog poziva podnosilac prijave nije direktni korisnik financijske podrške to ga učešće u ovom javnom pozivu ne diskvalifikuje za korištenje financijske podrške u sklopu drugih mjera. Naravno ukoliko zadovoljava uslove javnog poziva za koji podnosi prijavu. U svakom javnom pozivu su opisana ograničenja vezana za korištenje sredstava financijske podrške.
Pitanje: Poštovani, U okviru Poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, u dijelu "3.1. Potrebna dokumentacija (opća)" propisano je da podnositelj prijave, u skladu sa vrstom i namjenom investicije, pored ostale dokumentacije dostavlja i detaljan prikaz o biljnoj proizvodnji za 2022. i 2023. godinu za svakog kooperanta uključenog u projektni prijedlog. Obzirom da, na temelju važećih propisa kojima je uređena oblast upisa u Registar poljoprivrednih gospodarstava/Registar klijenata i ažuriranje podataka u istim, poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost (pravo) ažuriranja podataka sve do 31.03. 2023. godine. Veliki dio proizvođača nije odradio ažuriranje za 2023. godinu, ukoliko jeste isto može mijenjati do navedenog datuma. Pa ne vidimo svrhu traženja Detaljnog prikaza biljnih kultura za 2023. godinu. Stvorio bih se i veliki pritisak na općinsku službu koja vrši promjenu podataka od strane proizvođača (kooperanata), radi prijave na ovaj predmetni javni poziv. Pitanje: Može li se umjesto "Detaljnog prikaza biljnih kultura za 2023. godinu" dostaviti i uvažiti "Detaljan prikaz posjeda za 2023. godinu" iz Registra - kojim se dokazuje sa kojom obradivom površinom raspolaže kooperant u 2023. godini.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani/a, kao projekat smo se vodili ustaljenom praksom da poljoprivrednici nakon ažuriranja podataka rijetko vrše izmjene a pogotovo u tako kratkom roku. Zahvaljujemo na Vašoj sugestiji koju usvajamo te ćemo u fazi podnošenja prijave ukoliko podnosilac nije u mogućnosti dostaviti "Detaljnog prikaza biljnih kultura za 2023. godinu" prihvatiti i dokument koji ste predložili "Detaljan prikaz posjeda za 2023. godinu". Ali bitno je napomenuti da će originalno traženi dokument "Detaljnog prikaza biljnih kultura za 2023. godinu" podnosioci biti obavezni dostaviti na zahtjev Projekta u toku ocjene prijava.
Pitanje: Poštovani *Najmanje jedna ponuda za svaku stavku predmetne investicije.Ponuda mora da sarži sve elemente naznačene u poglavlju 2.4.4. PITANJE 1: u slučaju da imamo 100 kooperanata da li ponuda treba glasiti na svakog kooperanta ili je dosta jedna ponuda ? PITANJE 2: u slučaju da se podnosilac prijave bavi prodajom mineralnog gnojiva da li podnosilac prijave može izdati ponudu?
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovane, u fazi podnošenja prijave prihvatljivo je da se dostavi samo jedna ponuda. Što se tiče Vašeg drugog pitanja, podnosilac prijave ne može biti dobavljač mineralnog đubriva te stoga ne može ni dostaviti ponudu.
Pitanje: Pitanja za Javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. 1.Da li kao preduzeće mljekara xxx,treba imati najmanje cc 20 ili 30 kooperanata za prijavu na ovaj javni poziv. 2.Da li se mogu prijaviti kooperanti koji su u sustavu PDV-Farme;ili samo fizička lica.
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, u nastavku odgovori na Vaša pitanja vezana za Javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji a koji se odnosi na jesenju sjetvu: 1. U Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.1.3. Prihvatljiva prijava, jasno je naznačeno da prijava MORA uključivati minimalno 10 kooperanata. 2. Prihvatljivi kooperanti su isključivo poljoprivredna gazdinstva upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava 01.01.2021 ili prije i koja imaju aktivan status što dokazuju ažuriranim listama iz RPGa za 2022 i 2023. Znači, prihvatljiv kooperant je fizičko lice bez obzira da li je u sistemu PDVa ili nije, ali NE SMIJE biti registrovan kao obrt/samostalni preduzetnik, preduzeće, zadruga,...
Pitanje: Poštovani, U ovom novom javnom pozivu Interventne mjere 2 u smjenicama stoji • Potvrda o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i detaljan prikaz o biljnoj proizvodnji za 2022. i 2023. godinu za svakog kooperanta uključenog u projektni prijedlog; Dok u listi za provjeru stoji da je potreban detaljan prikaz biljne proizvodnje iz 2021 i 2022 pa me samo zanima da li da zakačimo za sve tri godine ili koji dio da pratimo smjernice ili listu za provjeru. Zahvaljujem se na odgovoru. Srdačan pozdrav,
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, zahvaljujemo na upitu i skretanju pažnje na tehnički propust. Molimo Vas da se vodite Smjernicama, odnosno neophodno je da dostavite ažurirane liste za 2022 i 2023 godinu. Hvala na razumjevanju..
Pitanje: Poštovani, pitanje vezano za javni poziv "Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji" u dijelu "Obim podrške po kooperantu je ograničen veličinom sjetvene/proizvodne površine kao i vrstom proizvodnje. Jedinice sjetvene/proizvodne površine iznose: • Proizvodnja voća, uključujući grožđe i masline (isključivo na otvorenom prostoru) 0,5 ha". Pitanje glasi, da li svaki kooperant koji je dio aplikacije, mora imati najmanje 0,5 ha proizvodne površine (voćnjaka, vinograda..)?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, da, iznos financijske podrške ovisi o veličini površina koje se obrađuju kao i od vrste proizvodnje. U slučaju sektora na koji se odnosi Vaše pitanje, da bi se smatrao prihvatljivim kooperantom, neophodno je da pod zasadima ima minimalno 0,5ha za šta može dobiti pripadajući obim podrše (npr. koliko se radi o mineralnom đubrivu tada je iznos podrške 1.500 KM).
Pitanje: Poštovani, Da li je RPG prihvatljiv kao podnosilac projektnog prijedloga samostalno? RPG radi samostalno, uredna dokumentacija i ima interes za prijavu na ovaj javni poziv jer su prihvatljive investicije za đubrivo jako bitne poljoprivrednim proizvođačima. Unaprijed hvala,
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 2.1.1. Prihvatljivi podnosioci prijave, definisano je da su prihvatljivi podnosioci prijave isključivo preduzeća i/ili zadruge a koji imaju uspostavljenu mrežu kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača (u daljnjem tekstu kooperanti).
Pitanje: Pozdrav, pošto u smjernicama nigdje nije naveden kriterij veličina poduzeća, a u javnom pozivu je, molio bi vas da mi pojasnite možemo li mi kao veliko poduzeće aplicirati na ovaj projekat? Hvala unaprijed.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, pošto u ovom javnom pozivu podnosilac prijave nije direktni korisnik financijskih kriterij veličine preduzeća nije stavljen kao eliminirajući, odnosno ne postoji ograničenje veličine podnosioca.
Pitanje: Da li u ovom projektu možemo konkuristi na mehanizaciju(traktor). Traktor bi mi bio potreban i spreman sam na doplatu. Traktor bi mi mnogo pomogao na mom gazdinstvu.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, pozivamo Vas da pročitate Smjernice za podnosioce prijave. Ukoliko budete imali pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Pitanje: Poštovanje! Molila bih Vas pojašnjenje u vezi prihvatljivosti aplikanta -veterinarske stanice koja bi aplicirala za bespovratna sredstva s ciljem nabavke digitalnog rengenskog aparata čija se cijena kreće ovisno od dobavljača i specifikacijama cca 50.000-70.000KM. S istim bi povećali kvalitetu usluge liječenja i smanjila gubitke klijenata poljoprivrednih proizvođača/farmera. Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru,
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovana , u Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.1.1. Prihvatljivi podnosioci prijava su opisani prihvatljivi podnosioci prijave, gdje je između ostalog i navedeno da se podnosilac da bi bio prihvatljiv mora se aktivno baviti otkupom ili preradom svježih poljoprivrednih proizvoda i posjedovati mrežu članova ili kooperanta. Prihvatljivi troškovi, odnosno aktivnosti su detaljno opisani u dijelu 2.4.2. Prihvatljivi troškovi interventne mjere . Da bi se podnosilac i prijava smatrali prihvatljivim moraju zadovoljiti uslove javnog poziva.
Pitanje: Poštovani, Prethodno smo postavili jedno pitanje vezano za obrt, međutim niste razumjeli naše pitanje. Ukoliko naš kooperant (ugovor o otkupu mlijeka) posluje kao poljoprivredni obrt, a ne fizičko lice, da li može biti prihvatljiv kooperant, jer mi kao zadruga smo podnosilac prijave za njega? U smjernicama se ne navodi nikakvo objašnjenje vezano za to, osim da ako je u sistemu PDV-a mora imati izmirene obaveze, dok tokom INFO sesije se navodi da ne može kooperant poslovati kao poljoprivredni obrt. Hvala unaprijed
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovana, hvala na detaljima vezanim za pitanje. Kao što je rečeno tokom info sesije kooperanti da bi bili prihvatljivi NE SMIJU biti registrovani niti kao obrti/samostalni preduzetnici niti kao preduzeća, ali moraju biti upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava 1.1.2021.godine ili prije. Vezano za slučaj iz Vašeg pitanja, pošto je kooperant registrovan i posluje kao poljoprivredni obrt tada NIJE prihvatljiv kooperant u sklopu ovog javnog poziva.
Pitanje: Poštovani, Da li se podaci o zemljištu u Prilogu 1-1 unose iz registra poljoprivrednih gazdinstava za 2022.g. ili 2023.g.? Na osnovu koje godine računamo sjetvene jedinice? Hvala.
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Kao osnova za izračun financijske podrške po kooperantu koriste se podaci iz ažuriranih lista RPGa kooperanata za 2022.godinu.
Pitanje: Poštovani, 1. Pošto kao zadruga imamo veći broj kooperanata koji mogu učestovati na ovom javnom pozivu, da li možemo uraditi sljedeće: - Ako kooperant ima na detaljnom prikazu biljne proizvodnje npr. 5 sjetvenih jedinica, da li mi kao podnosioci prijave možemo smanjiti broj njegovih sjetvenih sjednica npr. na 3, da bi uključili što više manjih kooperanata i da bi se mogli uklopiti u maksimalan iznos podrške u 300000 KM? 2. Da li mi kao podnosioci prijave možemo aplicirati za Poljoprivredne obrte registrovane u Federaciji BiH? (U smjernicama to nije navedeno, dok je to napomenuto u Online INFO sesiji.)
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, vezano za Vaše prvo pitanje, financijska podrška se daje po sjetvenoj jedinici koja je određena kao osnovna jedinica za tu vrstu proizvodnje. Nije obvezivajuće da kooperant dobije podršku za sve sjetvene jedinice. Znači prihvatljivo je da ukoliko u RPGu kooperant ima proizvodnju npr. žitarica i uljarica na površini od 6ha, da dobije financijsku podršku za maksimalno 5ha (5 jedinica za ovu vrstu proizvodnje) a minimalno 1ha. Ovisno o potrebama, kao i broju kooperanata sasvim je uredu da kooperant dobije podršku za broj jedinica koji je manji od maksimalnog a veći od minimalnog (3 jedinice umjesto maksimalnih 5). Što se tiče drugog pitanja. kao što je rečeno tokom info sesije kooperanti da bi bili prihvatljivi NE SMIJU biti registrovani niti kao obrti/samostalni preduzetnici niti kao preduzeća ali moraju biti upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava 1.1.2021.godine ili prije.
Pitanje: Poštovani Da li postoji mogućnost finansiranja dodatka prirodnog minerala koji se zove "ZEOLIT( tip klinoptilolit) koji poboljšava kvalitetu i prinos biljnih kultura,znatna financijska ušteda,zadržava vodu i vlažnost tla,povećava otpornost na sušu,regulira ph tla i vodni režim,veže i neutralizira teške metale ,pesticide i herbicide,veže gnojiva i postupno ih otpušta,potiče mikrobiološke procese i stvaranje humusa,stimulira rast listova ,stabljika i korijena biljaka,idealan za mješanje sa organskim i npk gnojivima,gdje se gnojidba može smanjiti i do 30%,a da biljke imaju na raspolaganju više gnojiva.
Kategorija : Prihvatljive investicije/troškovi
Odgovor: Poštovani, u Smjernicama za podnosioce prijave u tačci 2.4.2. Prihvatljivi troškovi interventne mjere, u stavu 2.4.2.1. Nabavka mineralnog đubriva su pobrojane prihvatljive vrste đubriva. Nabavka spomenutih minerala se ne smatra prihvatljivim troškom.
Pitanje: Poštovani, S obzirom da mi kao podnosioci prijave (zadruga) smo učestvovali na prethodnom javnom pozivu - Interventna mjera 1, sa 59 prihvatljivih kooperanata, da li se možemo prijaviti i na ovaj javni poziv - Interventna mjera 2 sa nekim drugim kooperantima, jer u smjernicama nema navedenog uslova što se tiče podnosioca, a koji je povezan sa prethodnim javnim pozivom.
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, obzirom da podnosioc prijave nije direktni korisnik financijskih sredstava smatrate se prihvatljivim podnosiocem i po ovom javnom pozivu, naravno uz uključenje kooperanata koji nisu bili uključeni u Vašu prethodnu prijavu..