Nazad
Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Pitanja i Odgovori

Pitanje: Pitanje, U sekciji 8.4. Struktura i dinamika ulaganja. Ako nam je vrijednot opreme za koju apliciramo 100.000 KM i 17.000 KM, znaci ukupno 117.000 KM (PDV nije prihvatljiva stavka), u kojem formatu pišemo Pismo namjere, Izražavao spremnost sufinansiranja projekta u iznosu (da li je to 35% od 100.000 KM) ili je to (35% od 100.000 plus 17.000) jer finansiranje PDVa ide na naš teret? S poštovanjem,
Kategorija : Biznis plan/Projektni prijedlog
Odgovor: Poštovani, u formatu Pisma namjere jasno stoji da se sufinanciranje odnosi na ukupne prihvatljive troškove investicije. PDV ne spada u privatljive troškove. Minimalno obavezno učešće podnosioca prijave je 30% odnosno 35% (ovisi o sektoru u kome se realizuje investicija) u prihvatljivim troškovima investicije, što je jasno naznačeno u Smjernicama za podnosioce prijave.
Pitanje: Poštovani, Pitanje se odnosi na prihvatlive investicije u proizvodnji mlijeka a odnose se na sušaru za žitarice za vlastite potrebe, kako je navedeno u Smjernicama u tački 1.2.26 "Montažni silosi sa pratećom opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu", da li prateća oprema podrazumjeva i sušaru za žitarice ili u tački 1.2.8 "Mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja (sijačice za strna žita, pneumatske sijačice, prskalice, prikolice za prikupljanje, prevoz i istovar sjena; mlinovi i blenderi/miješaone za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori/ekstruderi; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; balirke; omotači bala i silažni kombajn; kosilice; priključni sakupljači i rasturači sjena)" da li oprema za pripremu podrazumjeva i sušaru za sušenje žitarica?
Kategorija : Prihvatljive investicije/troškovi
Odgovor: Poštovani, ukoliko se navedena investicija koristi isključivo za vlastite potrebe a u skladu sa kapacitetima vlastite biljne proizvodnje tada se smatra prihvatljivom.
Pitanje: Poštovani, 1.Vezano za dostavu dodatne dokumentacije tj Izjava, da li je dovoljno da Izjave budu ovjerene u Općini ili je potrebna ovjera notara? (Točka 3.1. Smjernica stavke od 22.-28.) 2.Da li je novo zapošljavanje neophodno kod prijave po ovom javnom pozivu?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, Izjave na koje se odnosi Vaše pitanje trebaju biti potpisane i ovjerene samo od strane podnosioca (stavljen pečat podnosioca). Nije potrebno iste ovjeravati u općini ili kod notara. Vezano za pitanje o zapošljavanju, u Smjernicama za podnosice prijave u dijelu 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosilaca prijava, tačka17. (i pripadajuća fusnota) je dato detaljno objašnjenje vezano za obavezu zapošljavanja koja je vezana uz iznos tražene financijske podrške.
Pitanje: Pitanje, prilikom izrade poslovnog plana da li je prilikom popunjavanja budžeta potrebno taksativno navoditi stavke sa ponude koja se prilaže ako se npr. radi o opremi za modernizaciju, a ponuda je data po segmentima (ponuda od 30 stavki) ili je dovoljno unijeti u jedan red kao OPREMA ZA MODERNIZACIJU i navesti iznos iz ponude?
Kategorija : Biznis plan/Projektni prijedlog
Odgovor: Poštovani, ponudaa mora sadržavati sve detalje opisane u Smjernicama u tači 2.8.4. Vezano za Vaš primjer nije prihvatljivo da stoji samo OPREMA ZA MODERNIZACIJU, potrebno je da se tačno zna šta ista uključuje i kolika je cijena svakog od uključenih elemenata, o kojoj opremi se radi (tip, model i sl).
Pitanje: Šta uraditi ukoliko nemam svu potrebnu dokumentaciju, sistem zbog toga ne prihvata aplikaciju, a većinu dokumenata sam prikupio?
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, prijavu možete podnijeti tek kada ste priložili svu obaveznu dokumentaciju. Ukoliko ste u fazi prikupljanja dokumentacije, snimite Vašu prijavu i nastavite raditi na njoj kada budete spremni u potpunosti. Promjene u prijavi, možete raditi u više navrata (koristite opciju SNIMI) sve dok ne kliknete na PODNESI.
Pitanje: Poštovani, U Smjernicama tačka 3.1 stav 21. stoji da ukoliko se investicija odnosi na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora trreba dostaviti i studiju izvodljivosti ili tehnološki projekat. Da li je u ovom slučaju prihvatljiv Izvedbeni projekat?
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovana, izvedbeni projekat po svojoj prirodi i namjeni (uopšteno) ne sadrži isti nivo podataka kao studija izvodljivosti/tehnološki projekat te stoga ne može biti zamjenski dokument.
Pitanje: Poštovani, Imamo pitanje u vezi izjave koja se mora potpisati za povezana lica. Ako je firma A vlasnik firme B, a pored toga firma A je vlasnik jos nekoliko firmi. Da li firma B kod popunjavanja Izjave za povezana lica mora navesti i sve ostale firme koje su u vlasništvu firme A? Da li lista osiguranih lica koja se traži mora biti tacno sa datumom 31.12.2022. godine, jer taj dan pada na vikend a iz nadležne ispostave PU smo dobili listu sa 03.01.2023. godine (iako smo trazili listu tačno sa datumom navedenim u smjernicama). Da li se navedeno smatra formalnim nedostatkom koji može dovesti do odbacivanja prijave? Hvala.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, podnosilac je obavezan u Izjavu uključiti sva povezana lica (u ovom slučaju to znači i sve ostale firme koje su u vlasništvu firme A). Što se tiče liste osiguranih lica, obzirom na činjenicu da je 31.12.2022 bio neradni dan, te da su i prva dva dana u 2023.godini bila neradna, tada nije problem što je lista osiguranih lica koju je izdala poreska uprava izdata sa 3.1.2023 i to se neće smatrati formalnim nedostatkom.
Pitanje: Firma se do prošle godine (2022) primarno bavila tovom bikova, a hranu je obezbjeđivala iz svoje ratarske proizvodnje. Zbog promjene poslovne politike, od 2023. godine bi se bavili isključivo ratarskom proizvodnjom. Da li je prihvatljiv aplikant, s obzirom na to da je u baznoj godini ostvarila pretežni dio prihoda u sektoru proizvodnje mesa, dok bi se poslovni plan odnosio na sektor žitarica. U 2022. godini prihod od prodaje žitarica na tržištu je 15% (višak, koji nije iskorišten u tovu bikova), a prihod od tova bikova 85% od ukupnog prihoda.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovana, ukoliko podnosilac prijave zadovoljava kriterije koji su opisani u Smjernicama, 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosilaca prijava i 2.7.2. Posebni kriteriji prihvatljivosti podnosilaca prijave - 3. Uzgoj žitarica i uljarica tada se smatra prihvatljivim podnosiocem prijave.
Pitanje: Postovani, U Smjernicama za aplikante je navedeno da u prihvatljive troskove spadaju i troskovi angazmana eksternih konsultanata za podrsku aplikantima u realizaciji projekta, pripremi narativnih i finansijskih izvjestaja (4% od iznosa podrske). Kao potencijalne aplikante zanima nas nacin pravdanja navedenih troskova i da li je iste moguce pravdati Ugovorom o angazmanu konsultanta (Ugovor o djelu i sl.), naravno uz dokaze o isplati (uplatnica i izvodi iz banke)? Hvala i LP
Kategorija : Prihvatljive investicije/troškovi
Odgovor: Poštovani, sredstva za pravdanje utroška sredstava su Ugovor o angažmanu konsultanta koji mora sadržavati detaljan opis zadataka, te dokazi o izvršenim plaćanjima. kao što ste naveli, uplatnice i bankovni izvodi. Uz Ugovor potrebno je da dostavite i biografiju konsultranta kako bi bilo vidljivo da isti ima relevantno iskustvoi. Napominjemo da su prihvatljivi isključivo troškovi koji su nastali nakon potpisivanja ugovora o financijskoj podršci.
Pitanje: Poštovani, bavimo se slobodnim uzgojom koka nosilja ( nomandski uzgoj) trenutno imamo 2100 koka nosilja prema pregledu stočnog fonda iz januara 2022. Pitanje se odnosi da li se možemo prijavit na javni poziv. Hvala na odgovoru.
Kategorija : Kriterije za ocjenjivanje prijave
Odgovor: Poštovani, u Smjernicama u dijelu 2.7.2. Posebni kriteriji prihvatljivosti podnosilaca prijava, tačka 7. Proizvodnja jaja, navedeno je da se prijava smatra prihvatljivom ukoliko podnosilac prijave na početku investicije posjeduje minimalno 2.500 koka nesilica. Podatak mora biti vidljiv u ažuriranim listama registra poljoprivrednih gazdinstava.
Pitanje: Poštovani, da li je za sektor proizvodnje žitarica moguće nabaviti mali prednji utovarivač ( kao npr. modeli Bobcat https://www.bobcat.com/eu/en/equipment/loaders/skid-steer-loaders ),koji imaju primjenu u proizvodnji žitarica. Primjenjuju se prilikom punjenja sjemena, vještačkog djubriva u sijačice i rasturače NPK, te u manipulaciji sa proizvodom nakon berbe i tokom skladištenja. Za istu opremu pitanje je i za proizvodnju mesa, gdje se može koristiti za mješanje stočne hrane, rasturanje hrane, čišćenje štalskih objekata, utovar i pretovar stajnjaka. Hvala!
Kategorija : Prihvatljive investicije/troškovi
Odgovor: Poštovani/a, prihvatljive su mašine koje su namjenjene isključivo za poljoprivredne svrhe - više namjenski teleskopski utovarivači za poljoprivrednu svrhu. Nabavka građevinskih mašina bez obzira za šta bi ste ih Vi koristili nije prihvatljiva.
Pitanje: 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijava Pitanja: 1. Da li je za proizvodnju toplotne energije putem solarnih panela, koja će se koristiti za internu upotrebu, potrebna Studija o tehnološkoj izvodivosti, ili je isto potrebno samo prilikom proizvodnje električne energije? 2. Potvrde da podnosilac nema dospjelih a neizmirenih obaveza (tačka 20.); nema blokiran nijedan bankovni račun (tačka 21.); da li kao dokaz dostaviti potvrde iz nadležnih institucija ili je dovoljna samo Izjava potpisana i ovjerena od strane odgovornog lica?
Kategorija : Kriterije za ocjenjivanje prijave
Odgovor: Poštovani, vezano za Vaše upite: 1. Za proizvodnju energije (uključujući i toplotnu) iz obnovljivih izvora neophodno je pripremiti Studiju o tehnološkoj izvodljivosti. 2. U momentu podnošenja prijave podnosilac prijave dostavlja samo potpisanu izjavu (koju potpisuje podnosilac uz punu pravnuodgovornost), a potvrdu izdatu od nadležnog organa dostavlja u slučaju da njegova prijava bude odabrana za financijsku podršku.
Pitanje: Pitanje: Poštovanje, molimo vas za pojašnjenje. Bavimo se sustavom krava-tele. Na našoj farmi je u 2022. godini bilo oko 800 goveda od čega je prodano oko 200 jedinki. Što se točno misli pod pojmom "PROIZVODNE KOLIČINE" koji se spominje u poslovnom planu? Misli li se tu na ukupan broj jedinki koje su bile na farmi u procesu proizvodnje odnosno "procirkulirale" kroz farmu u jednoj godini ili na stanje na dan 31.12.2022.? Konkretno, u našem slučaju na farmi je u 2022. godini bilo 800 jedinki, a prodano je 200 jedinki te je godina završena sa cca 600 jedinki. Godina je započela sa 500 jedinki, oteljeno je 300 što znači da je na farmi u jednom trenutku bilo 800 goveda, prodano je 200, godina je završila na 600 jedinki. Jesu li "PROIZVODNE KOLIČINE" za navedenu godinu 800 ili 600? Hvala vam.
Kategorija : Biznis plan/Projektni prijedlog
Odgovor: Poštovani, za ocjenu ispunjenosti posebnih kriterija koriste se isključivo podaci iz registra poljoprivrednih gazdinstava, odnosno iz ažuriranih lista za 2022.godinu.
Pitanje: Obrtnička djelatnost proizvodnje konzumnih jaja gradi novi objekat (sa ciljem proširenja djelatnosti) za koji posjeduje građevinsku dozvolu. Dakle nema upotrebnu dozvolu jer objekat nije dovršen. Može li aplicirati za dodjelu sredstava za nabavku obogaćenih kaveza i druge opreme za farmu koka nesilica?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, Nabavka opreme koju ste naveli u pitanju je prihvatljiva ali Vas molimo da obratite pažnju na pojašnjenje u nastavku. Upotrebna dozvola je neophodan dokument da bi se investicija smatrala završenom. Praktično to znači sljedeće, ukoliko se Vaša prijava odnosi na nabavku opreme iz Vašeg pitanja da bi se investicija smatrala završenom što je uslov za isplatu sredstava financijske podrške, neophodno je da oprema bude instalirana i funkcionalna i da dostavite upotrebnu dozvolu za objekat (za namjenu koja odgovara namjeni opreme koja je ugrađena). Ukoliko odaberete kao način plaćanja sredstava financijske podrške refunadaciju, to znači da će Vam sredstva biti plaćena nakon što dokažete da ste ispunili sve obaveze po Ugovoru o financijskoj podršci , a što će uključivati između ostalog i pribavljanje upotrebne dozvole. Ukoliko kao način plaćanja sredstava financijske podrške odaberete avansno plaćanje u obavezi ste osigurati bankovnu garanciju (u skladu sa Smjernicama) , bankovna garancija će biti oslobođena nakon što dokažete da ste ispunili sve obaveze po Ugovoru o financijskoj podršci , a što će uključivati između ostalog i pribavljanje upotrebne dozvole. Napominjemo da ste u obavezi ispuniti i sve ostale kriterije navedene u Smjernicama.
Pitanje: Poštovani, firma se bavi proizvodnjom žitarica. U registru ima 70 ha, a neprijavljenih površina zbog imovinskih odnosa ima još 30 ha. Ukupno obrađujemo 100 ha. Imamo 2 pitanja: 1. Da li u baznoj godini unosimo prihode i rashode sa svih površina - prijavljenih i neprijavljenih jer se tako vode podaci u našem knjigovodstvu? 2. Da li efekte investicije izražavamo samo na prijavljene površine (u registru 70 ha) ili na sve površine koje obrađujemo? Molili bi odgovor na oba pitanja?
Kategorija : Prihvatljive investicije/troškovi
Odgovor: Poštovani, podaci koji se unose za baznu godinu moraju potjecati iz zvaničnih financijskih izvještaja. Sve projekcije koje se rade za osnovu mogu imati samo podatke u zvaničnim registrima o korištenom zemljištu.
Pitanje: Poštovani, Farma xxx koja se bavi primarno uzgojem krava muzara i proizvodnjom svježeg mlijeka ima u planu da investira u izgradnju solarne elektrane tako što bi iskoristila cca 500 m2 vlastitih krovnih površina i nataj način izgradila solarnu fotonaponsku elektranu cca snage 90 kWh. Time bi pokrila sve svoje potrebe za električnom energijom te imala mogućnost da višak od oko 50 MW koje bi mogla da prodaje. Isto tako u narednom koraku bi ovaj projekat poslužio da se uvede nova proizvodnja a to je staklenička proizvodnja ekološkog povrća a solarna energija bi bila osnov ove proizvodnje. Da li je u okviru ovog projekta prihvatljiva investicija u izgradnju solarne elektrane. Unaprijed se zahvaljujemo,
Kategorija : Prihvatljive investicije/troškovi
Odgovor: Poštovani, energija koja se proizvede iz obnovljivih izvora a predmet je investicije može biti isključivo korištena za potrebe podnosioca prijave, nije prihvatljivo da se ista prodaje. U smjernicama , u stavu 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosilaca prijava, tačka 19 pojašnjeno je da investicija koja se odnosi na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora može biti realizovana za kapacitet koji je maksimalno 120% prosječne godišnje potrošnje, odnosno 100% prosječne godišnje potrošnje (za baznu godinu) + 20% za eventualno povećanja potrošnje. Naravno, potrebno je dokazati da postoji osnova za povećanjem potrošnje.
Pitanje: Poštovani, rasadnik voćnih sadnica u 2022. godini je imao zasnovanu proizvodnju na 5,5 ha, dok će u 2023. imati 11 ha što ćemo prikazati i Listom površina iz Apifa. Da li rasadnik može da aplicira za nabavku traktora snage 82 kW? Hvala vam
Kategorija : Prihvatljive investicije/troškovi
Odgovor: Poštovani, bazna godina je 2022 i sve kalkulacije se rade na osnovu podataka za tu godinu, tako i proračun prihvatljive snage traktora.
Pitanje: Poštovani, dali se pod povezanim licem smatra vlasnik potencijalnog podnosioca prijave koji se kao fizičko lice bavi istom poljoprivrednom proizvodnjom i ostvaruje prihode kao i njegovo pravno lice (u konkretnom slučaju potencijalni podnosilac prijave). Ako se smatra povezanim licem dali i njegove prihode i rashode traba unositi u Složeni poslovni plan u Exsel-u. Hvala !!!
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, obavezni ste navesti sva povezana lica i njihov prihod zajedno sa Vašim (koji ne smije biti veći od 8 miliona KM) ne smije biti veći od 15 miliona KM. U složeni poslovni plan unosite samo podatke iz zvaničnih dokumenata za podnosioca prijave, prihodi povezanih lica se ne uključuju.
Pitanje: Poštovani, zamolio bih vas za pojašnjenje da li je za sektor žitarica i uljarica dozvoljena nabavka telehendera-više namjenski teleskopski utovarivač za poljoprivrednu svrhu . U Smjernicama to nije jasno vidljivo za ovaj sektor kao što je vidljivo u sektoru za proizvodnju mljeka i mesa. I ovaj sektor ima velike potrebe za ovom vrstom opreme zbog velikog utroška sjemenskog materijala, vještačkih đubriva, manipulacijom i utovarom tih materijala u specijalne priključne mašine. Također je bitan i tokom žetve ,manipulacije i skladištenja proizvoda, kao i nus proizvoda nastalih nakon žetve. Hvala.
Kategorija : Prihvatljive investicije/troškovi
Odgovor: Poštovani, navedena investicija nije prihvatljiv trošak u sektoru proizvodnje žitarica i uljarica.
Pitanje: Pozdrav Da li na ovaj projekat(podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji )može da konkuriše poljuprivredno gazdinstvo (rpg) I kada će biti nova info sesija vezana za ovaj projekat? Lp
Kategorija : Kriterije za ocjenjivanje prijave
Odgovor: Poštovani, u Smjernicama za podnosioce prijave su jasno definisani prihvatljivi podnosioci prijave a oni su isključivo obrti/samostalni preduzetnici, preduzeća i zadruge koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava ne kasnje od 31.03.2021.godine i registrovani u prihvatljivom obliku ne kasnije od 31.03.2021. godine. Vezano za info sesije na našoj stranici objavljujemo termine info sesija pa Vas molimo da pratite istu.
Pitanje: Molim Vas odgovor, da li je prihvatljiva nabavka traktora ukoliko imamo zasnovanu proizvodnju maline na površini jednog hektara
Kategorija : Prihvatljive investicije/troškovi
Odgovor: Poštovani, u Smjernicama u tačci 2.8.2. Prihvatljive investicije i troškovi su navedeni uslovi koje podnosilac mora zadovoljiti ukoliko nabavlja traktor. U sektoru voća, što uključuje i proizvodnju grožđa i maslina za da bi nabavka traktora bila prihvatljiva neophodno je da imate pod malinom (jer se kod vas radi o proizvodnji malina) minimalno 2 hektara.
Pitanje: Poštovani, RPG registrovan kao pčelar, član Udruženja pčelara, posjeduje 150 košnica pčela. RPG ima kombi i planirao je nabaviti prikolicu i platformu za transport pčela, navedeno bi bilo kačano za kombi. Da li je u ovom slučaju prikolica i platforma prihvatljiva investicija? LP
Kategorija : Prihvatljive investicije/troškovi
Odgovor: Poštovani, zahvaljujemo na upitu. Navedena sredstva se ne smatraju prihvatljivim troškom.
Pitanje: Poštovani, Da li je na poziv prihvatljiv OPG kao prijavitelj? Također, molim Vas informaciju gdje objavljujete pitanja i odgovore vezane uz ovaj poziv? Unaprijed hvala,
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u Smjernicama javnog poziva su jasno definisani prihvatljivi podnosioci prijave a to su, obrt/samostalni preduzetnici, preduzeća i zadruge a koji zadovoljavaju ostale uslove javnog poziva. Pitanja i odgovori se objavljuju u sklopu sekcije Postavi pitanje.
Pitanje: Poštovani, bavimo se proizvodnjom u sustavu krava tele i imamo izgrađena tri objekta za smještaj krava, teladi, hrane i opreme. Objekti su građeni na način da je zbog visine stropa i ulaznih vrata i optimizacije prostora predviđeno da se čišćenje đubriva u objektima te kasniji utovar, prijevoz stelje i doprema hrane obavlja sa kompaktnim mini utovarivačem (npr Bobcat S450) primjer imate na link: https://www.youtube.com/watch?v=P7DCpXN1qjw&t=714s. Da li je takav stroj prihvatljiv za investiciju pod stavkom: 2.2.1 Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog/osoke i tečnog stajnjaka uključujući i: transportere za stajnjak; uređaje za miješanje polutečnog/osoke i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatore za polutečni/osoku i tečni stajnjak; mašine i mehanizaciju (isključivo za poljoprivredne svrhe- više namjenski teleskopski utovarivači za poljoprivrednu svrhu ) i za utovar čvrstog stajnjaka; specijalizovane prikolice za transport čvrstog stajnjaka i cisterne za transport polutečnog/osoke/tečnog stajnjaka, uključujući i prateću opremu za polutečni i tečni stajnjak. Srdačan pozdrav
Kategorija : Prihvatljive investicije/troškovi
Odgovor: Poštovani, prihvatljive su mašine koje su isključivo za poljoprivredne svrhe - više namjenski teleskopski utovarivači za poljoprivrednu svrhu. Nabavka građevinskih mašina bez obzira za šta bi ste ih Vi koristili nije prihvatljiva.
Pitanje: Poštovani, s obzirom da bi naš prihod na godišnjem nivou bio veći od 8 miliona KM, a u javnom pozivu stoji da su prihvatljivi podnosioci prijave oni koji su imali godišnji prihod u 2022. godini ne veći od 8 miliona KM i prihod povezanih lica/društva u 2022. godini ne veći od 15 miliona KM, nas interesuje pošto u sklopu kompanije imamo dvije proizvodnje,a to su proizvodnja voća i proizvodnja žitarica, da li bi mogli aplicirati ukoliko bi razdvojili ove dve proizvodnje i dostavili finansijske izvještaje samo za jednu proizvodnju.
Kategorija : Kriterije za ocjenjivanje prijave
Odgovor: Poštovani, kriteriji u Smjernicama se odnose na maksimalne prihode koje podnosilac može imati sam (8 miliona KM) odnosno sa povezanim licima ukoliko ima povezana lica (15 miliona KM, u ovom iznosu podnosilac može imati maksimalno 8 miliona dok sva ostala povezana lica zajedno mogu imati 7 miliona, i u ovom slučaju se posmatraju iznosi kao prosti zbroj, ne koriste se konsolidovani financijski izvještaji). Navedeni uslov se odnosi na ukupno poslovanje podnosioca u baznoj godini tako da nije prihvatljivo razdvajanj/izdvajanje.
Pitanje: Poštovani, trenutno smo aktivni učesnici na projektu "Javni poziv investicijama u svrhu unapređenja poslovanja putem digitalne transformacije poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede", pa nas interesuje da li možemo uporedo da apliciramo i za ovaj javni poziv ( Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji).
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u Smjernicama javnog poziva je pojašnjeno da financijsku podršku možete koristiti samo jednom po istoj mjeri. Također je pojašnjeno da u slučaju primarne poljoprivredne proizvodnje možete imati aktivnih više ugovor osim ukoliko je jedan od aktivnih ugovora ugovor koji se odnosi na podršku prerađivačkih kapaciteta. Iz navedenog slijedi, kao odgovor na Vaše pitanje, da jeste prihvatljiv ste podnosilac prijave za ovaj javni poziv.
Pitanje: Pozdrav, Da li mogu aplicirati za sredstva potrebna za izgradnju postrojbnog hangara za procesiranje ljesnjaka (susiona, seperacija, kalibracija, drobljenje te pakiranje). Uz procesiranje ljesnjaka hangar ce se koristiti za procesiranje ljuske ljesnjaka u bioenergent i kao biodjubar. (Napomena - firmu xxx smo registrovali ove godine. Medjutim farmu smo osnovali privatno 2015 kada smo kupili zemljiste da bi smo do sad zasadili na 6ha preko 5000 sadnica ljesnjaka. Iducu godinu ocekivamo znacajan urod tako da nam je hangar za procesiranje kritican. U narednim gorinama zelimo povecati zasad na 10ha odnosno dodatnih 20 ha). Da li mozemo aplikaciju popuniti na engleskom ili je obavezno na Bosanskom?
Kategorija : Biznis plan/Projektni prijedlog
Odgovor: Poštovani, detaljan opis kriterija prihvatljivosti je dat u Smjernicama ovog javnog poziva a isti uključuju i oblike organizovanja koji su prihvatljivi (obrt/samostalni preduzetnik, preduzeće i zadruga) kao i minimalna period od kada podnosilac mora biti registrovan da bi bio prihvatljiv (prihvatljivo je da ste registrovani 31.3.2021. godine, ili prije). Vezano za troškova, u Smjernicama je dat pregled prihvatljivih troškova za sve sektore. Prijava se popunjava na jednom od službenih jezika BiH.
Pitanje: Pozdrav! Ja bi se željela baviti poljoprivredom,a pošto nemam baš ništa od sredstava radi bi došla vaša podrška , pa bi mi dobro došao plastenik! Hvala
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovana, pozivamo Vas da pratite naše stranice www.eu4agri.ba i www.eu4business.ba pošto će uskoro biti objavljen javni poziv za podršku za početak poslovanja (startup).
Pitanje: Da li osoba koja ima Rješenje za obavljanje obrtničke djelatnosti kao dopunsko zanimanje može biti prihvatljiv podnosioc prijave za dodjelu bespovratnih sredstava? Hvala
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani/a, Prihvatljivi podnosioci prijave u sklopu ovog javnog poziva su obrti/sp, preduzeća i zadruge. Ukoliko ste registrovani u jednom od navedenih oblika, te zadovoljavate kriterije navedene u javnom pozivu (Smjernice za podnosioce) i možete osigurati financijske dokumente koji su neophodni za ocjenu Vašeg poslovanja tada se smatrate prihvatljivim podnosioce
Pitanje: Podnosilac prijave aplicira na projekat investicije za skladistenje i cuvanje voca. Prijava je u okviru proizvodnje voca gdje ispunjava uslove minimalne povrsine. U okviru svoga poslovanja posjeduje i proizvodnju povrca od 0,18 ha plastenika i prihodi su znacajniji od ove proizvodnje. Znaci, radi se o tipi;nom mjesovitom gazdinstvu i prihodi dolaze i iz proizvodnje voca i povrca. Da li se u tabelama poslovnog plana mogu navesti i efekti koji dolaze iz sektora povrca. Da li se efekat investicije moze prikazati na oba sektora voca i povrca jer je realno mjesovito gazdinstvo i cuvat ce u tom skladistu i jedno i drugo.
Kategorija : Biznis plan/Projektni prijedlog
Odgovor: Poštovani/a, u skladu sa Smjernicama tačka 4.1. Ocjena složenog poslovnog plana/projektnog prijedloga Korak 3: Kontrola i ocjena podnosioca prijave i poslovnog plana/projektnog prijedloga prihvatljivo je u efekte investicije uključiti direktne i indirektne efekte, odnosno efekte investicije na sektor u kome se ista realizuje kao i njene efekte na ostale prihvatljive sektore u kojima podnosilac prijave posluje.
Pitanje: Postovani, pitanje se odnosi na tacku 2.8.4 smjernica javnog poziva dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, u vezi sa pozicijom 10.3 - PRihvatljive usluge (Troškovi angažmana eksternih konsultanata za podršku u realizaciji projekta što uključuje i pripremu finansijskih i narativnih izvještaja prema Projektu u toku trajanja ugovora o finansiranju). Tackom 2.8.4 je definisano da Dobavljač mora biti pravno lice čija je preovlađujuća djelatnost proizvodnja, zastupništvo ili distribucija predmeta ponude, sto ukazuje da niti usluge podrske realizaciji projekta - pripreme finansijkih i narativnih izvjestaja ne moze pruzati fizicko lice konslultant, vec mora imati regostrovanu djelatnosti: DOO, SP/obrt ? molim potvrdu ovog stanovista ili daljnje razjasnjenje istog. U slucaju da konsultant kao fizicko lice ipak moze ucestvovati u ovoj aktivnosti 10.3 i dati ponudu, molim razjasnjenje odgovarajuce forme u kojoj fizicko lice daje svoju ponudu, buduci da nema memorandum firme, niti JIB, itd... Hvala
Kategorija : Prihvatljive investicije/troškovi
Odgovor: Poštovani, zahvaljujemo na upitu. Vezano za vrstu usluge na koju se odnosi Vaše pitanje, odnosno angažman konsultanta za podršku u realizaciji projekta prihvatljivo je da isti bude fizičko lice. U tom slučaju ponuda se dostavlja sa svim elemntima koji su navedeni u Smjernicama izuzev dijela koji je relevantan samo za pravna lica (npr. memorandum, JIB, pečat i sl.). Uz tu vrstu ponude podnosilac je obavezan dostaviti i CV konsultanta iz kog je vidljivo relevantno iskustvo kao i reference.
Pitanje: Postovani/e, molim za razjasnjenje: proizvodjac vina ima vlastitu primarnu proizvodnju grozdja, koju u potpunosti koristi kao ulaznu sirovinu za daljnju preradu i proizvodnju vina. Istakao je zainteresovanost da aplicira na ovaj poziv gdje bi cjelokupna investicija u opremu se odnosila na primarnu proizvodnju grozdja i bila primjenjena u ovom segmentu primarne proizvodnje. U svrhu razjasnjenja pozicije aplikanta i testiranja finansijske izvodljivosti projekta, molio bih Vas za pojasnjenje kako primjeniti finansijske efekte u poslovnom planu, buduci da output ove i ovakve proizvodnje su iskljucivo proizvodi iz prerade (vino), koji se prodaju trecim licima.... ? da li u poslovni plan unositi povecanje proizvodnje vlastitih proizvoda primarne proizvodnje(grozdje) kao da se uvecanje primarne proizvodnje fakturise i prodaje samom sebi po trzisnim cijenama ? Hvala
Kategorija : Biznis plan/Projektni prijedlog
Odgovor: Poštovani/a, svi podnosioci prijave koji se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i kao primarni poljoprivredni proizvođač zadovoljavaju kriterije ovog javnog poziva su prihvatljiv podnosilac prijave. Vezano za Vaš upit o efektima investicije koji se prikazuju u poslovnom planu, prihvatljivo je prikazati kako direktne tako i indirektne efekte investicije. Pošto se u Vašem slučaju radi o podnosiocu prijave koji se osim primarnom poljoprivrednom proizvodnjom bavi i preradom poljoprivrednih proizvoda iz vlastite primarne proizvodnje, tada je prihvatljivo da se kao prodajna cijena primarnih proizvoda koristi tržišna cijena tih proizvoda. Bitno je napomenuti da podnosilac prijave u tom slučaju ima obavezu da objasni i dokaže tržišnu cijenu koju koristi u svojim projekcijam. Kao dokaz je neophodno dostaviti minimalno tri ponude dobavljača za tu vrstu proizvoda. Projekat će prilikom analize poslovnog plana vršiti provjeru/poređenje cijena na tržištu.
Pitanje: OPZ XXX je osnovana 2004, koja se bavi otkupom voća, a 2011 su instalisane sušnice za šljivu. Zbog loše proizvodnje voća/šljiva su 2021.godini pokrenuli pilot projekat za uzgoj jagoda u plastenicima površine 1,0 hektar sa 10.000 sadnica jagoda. U januaru 2021.godini su započeli sa izgradnjom plastenika koja je završena u junu 2021.godine. Prvi plodovi jagoda su proizvedeni u 2022.godini i prodati. Da li u skladu sa navedenim je OPZ prihvatljiv podnosilac prijave za uzgoj voća/jagoda a rukovodeći se - Tačka 2.7.1. Smjernica pod brojem 4) gdje piše - podnosilac prijave se aktivno bavi prim.proizv. koja je predmet prijave najkasnije od 31.03.2021.godine. Znači Zadruga je krenula u januaru 2021.godine sa izgradnjom plasteničke proizvodnje jagoda, uradila zasad jagoda, a prvi plodovi su proizvedeni u 2022.godini i prodati. Zadruga želi da ide sa proširenjem proizvodnje jagode i sa tim želi da se prijavi na ovaj Javni poziv. Da li je prihvatljiv podnosilac. Hvala
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Postovani/a, u skladu sa Smjernicama da bi prijava bila prihvatljiva mora zadovoljiti i posebne kritrerije koji se odnose na početne kapacitete. Odnosno, neophodno je da proizvodnju koja je predmet investicije podnosilac ima prikazanu u ažuriranim listama RPGa za 2021 i 2022 te da u baznoj godini zadovoljava postavljene posebne kriterije vezane za proizvodne kapacitete. U Vašem slučaju je neophodno da je iz ažuriranih lista vidljiva proizvodnja jagodastog voca u 2021 i 2022 godini. Ukoliko se investicija odnosi na proizvodnju u zaštićenom prostoru neophodno je da u ažuriranim listama za 2022 godinu podnosilac ima prikazano minimalno 0.2ha te proizvodnje u zaštićenom prostoru
Pitanje: Poštovani, Poljoprivredno gazdinstvo čija je djalatnost proizvodnja mlijeka, ima 7 kooperanata. Posjeduje laktofriz i 4 vlastita muzna grla, uz pomoć kooperanata broj muznih grla raste za još 22 grla, što znači da u okviru gazdinstva djeluje 26 muznih grla. Da li je u ovom slučaju prihvatljiv kao podnosilac projektnog prijedloga?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovana/i, u skladu sa Smjernica, tačka 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava) podnosilac prijave podnosi prijavu samostalno, odnosno više korisnika u sklopu jedne prijave nije prihvatljivu. U skladu sa time su postavljeni i i posebni kriteriji na koje se pozivate a koji se odnose na početne kapacitete podnosioca prijave. Iz navedenog proizilazi da podnosilac iz Vašeg upita nije prihvatljiv podnosilac.
Pitanje: Poštovani, Zanima nas da li možemo aplicirati na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, na proizvodnju koju mi posjedujemo lično, dakle, na proizvodnju koja je registrovana na ime osnivača Zadruge? Unaprijed hvala.
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani/a, Prihvatljivi podnosioci prijave u sklopu ovog javnog poziva su obrti/sp, preduzeća i zadruge. Ukoliko ste registrovani u jednom od navedenih oblika, te zadovoljavate kriterije navedene u javnom pozivu (Smjernice za podnosioce) i možete osigurati financijske dokumente koji su neophodni za ocjenu Vašeg poslovanja tada se smatrate prihvatljivim podnosioce
Pitanje: Postovani, Zamolio bih vas za pomomoc oko aplikacije za primarne proizvodjace. Naime Pčelarstvo xxx, je registrovano kao samostalni preduzetnik i ostvaruje prihode do 50.000 KM na godosnjem nivou. Posto smo planirali povecanke pcelinjaka i nabavku pakerice za med, interesuje nas da li mozemo aplicirati za projekat obzirom da nismo u PDV sistemu i nemamo zavrsne racune i ulazne fakture jer to i po zakonu nismo obavezni. Uredno placamo pausalni porez kao s.p. i imamo samo fakture i bilanse koji se ticu prodaje naseg meda i proizvoda od meda. Kao mali preduzetnici sami vodimo svoje racune. Hvala vam.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovana/i, u Smjernicama javnog poziva u tačci 4.1. Ocjena složenog poslovnog plana/projektnog prijedloga, stav a) Ocjena bazne godine – 2022, je navedeno da su svi podnosioci prijave, bez obzira na oblik registracije obavezni dostaviti podatke koji će omogućiti izračun pokazatelja za ocjenu bazne godine. Bruto bilansi moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog računovođe. Ukoliko niste u mogućnosti dostaviti traženo tada se ne smatrate prihvatljivim podnosiocem prijave.
Pitanje: Poštovani! Obrt koji je registrovan za proizvodnju pčelinjih proizvoda je na listi tradicionalnih zanata i zbog toga nismo dužni posjedovati fiskalnu kasu niti voditi poslovne knjige. Na koji način ćemo obezbijediti podatke o pozitivnom poslovanju, jer ne pravimo bilanse na kraju godine? Preko računa smo dužni samo evidentirati promet koji eventualno imamo sa pravnim licima, dok prodaju fizičkim licima ne moramo uopšte evidentirati.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovana/i, u Smjernicama javnog poziva u tačci 4.1. Ocjena složenog poslovnog plana/projektnog prijedloga, stav a) Ocjena bazne godine – 2022, je navedeno da su svi podnosioci prijave, bez obzira na oblik registracije obavezni dostaviti podatke koji će omogućiti izračun pokazatelja za ocjenu bazne godine. Bruto bilansi moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog računovođe. Ukoliko niste u mogućnosti dostaviti traženo tada se ne smatrate prihvatljivim podnosiocem prijave.
Pitanje: Poštovani, na info sesiji je spomenuta mreža konzultanata. Molim Vas gdje dobiti info o navedenim konzultantima u slučaju da budu potrebni. Hvala na odgovoru. Srdačan pozdrav.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, savjetujemo vam da istražite tržište. Mi kao projekat nismo u mogućnosti pružati informacije o konsultantima aktivnim na terenu.
Pitanje: Poštovani, imam pitanje u vezi prihoda sa povezanim licima. Ako preduzeće koje aplicira na javni poziv u svojoj vlasničkoj strukturi ima više pravnih lica sa različitim procentima npr. jedno pravno lice ima 20% udjela, drugo 35%, treće 15% udjela i sl, da li se prihod tog pravnog lica gleda prema udjelu u firmi koja aplicira ili ukupni prihod tog pravnog lica kao povezanog lica, bez obzira na visinu udjela? Lp
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, prihod povezanog lica se uzima u cjelosti bez obzira na procenat njegovog učešća u vlasničkoj strukturi podnosioca.
Pitanje: Poštovani, da li se povezana lica uzimaju u obzir samo ako su u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, kao što je bio slučaj sa istim kriterijem u pozivu za preradu, gdje se promet povezanih lica ukoliko nisu iz navedenih sektora nije uzimao u obzri prilikom računanja gornjeg praga (npr. firma aplikant ima promet 2 mil KM, a povezano pravno lice 10 mil KM, ali nije iz gore navedenih sektora- da li je prihvatljiv aplikant po ovom javnom pozivu?)
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovana/i, kao što je navedeno u Smjernicama pod povezanim licima u sklopu ovog javnog poziva smatramo fizička i pravna lica koja su međusobno povezana vlasništvom nad kapitalom ili upravlјanjem kapitalom ili na drugi način povezana radi postizanja zajedničkih poslovnih cilјeva, tako da poslovanje i rezultati poslovanja jednog lica mogu značajno uticati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica. Iz navedenog proizilazi i da ukoliko povezana lica posluju u sektorima koji su bliski podnosiocu prijave (primarna poljoprivredna proizvodnja, prerada poljoprivrednih proizvoda i proizvodnja hrane, otkup i trgovina poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, i sl.) tada se smatraju povezanim licima.
Pitanje: Poštovani, da li može aplicirati firma koja se bavi preradom poljoprivrednih proizvoda, ali ima i svoju primarnu proizvodnju putem koje obezbjeđuju repromaterijal za preradu? Ako mogu, na koji način prikazati efekat investicije, jer u trenutnom poslovanju proizvode iz primarne ne plasira na tržište- da li proizvode iz primarne obračunati po tržišnim cijenama, iako će u realizaciji investicije i dalje te proizvode koristiti kao repromaterijal u preradi.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovana, svi podnosioci prijave koji se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i kao primarni poljoprivredni proizvođač zadovoljavaju kriterije javnog poziva su prihvatljiv podnosilac prijave. Vezano za Vaš upit o efektima investicije koji se prikazuju u poslovnom planu, prihvatljivo je prikazati kako direktne tako i indirektne efekte investicije. Pošto se u Vašem slučaju radi o podnosiocu prijave koji se osim primarnom poljoprivrednom proizvodnjom bavi i preradom poljoprivrednih proizvoda iz vlastite primarne proizvodnje, tada je prihvatljivo da se kao prodajna cijena primarnih proizvoda koristi tržišna cijena tih proizvoda. Bitno je napomenuti da podnosilac prijave u tom slučaju ima obavezu da objasni i dokaže tržišnu cijenu koju koristi u svojim projekcijama. Kao dokaz je neophodno dostaviti minimalno tri ponude dobavljača za tu vrstu proizvoda. Projekat će prilikom analize poslovnog plana vršiti provjeru/poređenje cijena na tržištu.