Nazad
Javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji - Interventna mjera - proljetna sjetva

Pitanja i Odgovori

Pitanje: Poštovani, U smjernicama pot tačkom 2.4.2.1. je navedeno "Svaki kooperant može biti podržan u nabavci mineralnog đubriva (NPK i/ili KAN i/ili UREA)...". Da li to znači da možemo nabaviti npr. samo NPK i KAN bez UREA. Ovo pitam jer je svugdje pisano kao sve jedan "Paket" samo je u ovoj tačci stavljeno i/ili. Hvala.
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, sasvim je prihvatljivo da u sklopu iznosa koji je odobren po sjetvenoj jedinici nabavite ili samo jednu vrstu đubriva (NPK ili KAN ili UREA) ili da kombinujete dvije ili sve tri od pobrojanih vrsta. Po sjetvenoj jedinici podrška u mineralnom đubrivu je definisana kroz novčani iznos od 1.500 KM.
Pitanje: Poštovani, U tabeli pregled strukture podrške po kooperantu u polju "iznos finansijskog učešća kooperanta" unosimo li 25 % učešća kooperanta ili 25% sa pripadajućim troškom PDV-a (25%+PDV) Unaprijed hvala na odgovoru!
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovana, financijsko učešće podnosioca i/ili kooperanta ne uključuje neprihvatljive troškove a PDV spada u neprihvatljiv trošak i ne uračunava se u financijsko učešće . U navedenom dokumentu se unosi učešće kooperanata u prihvatljivim troškovima (ukoliko učestvuje u troškovima).
Pitanje: Poštovani, u pismu namjere stoji naznačeno ovako: Ovom prilikom želim izraziti interes i spremnost (treba navesti u čije ime se podnosi prijava) da učestvujem u javnom pozivu Projekata “Podrška Europske unije Konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini – EU4Agri”, za dodjelu bespovratnih sredstava kroz mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Da li pod ovim dijelom "treba navesti u čije ime se podnosi prijava" treba da navedemo imena svih kooperanata koji učestvuju u prijavi na Javni poziv? Da li je tu dovoljno navesti samo broj kooperanata koji učestvuju u prijavi na Javni poziv?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, prijavu podnosite u ime podnosioca, a broj kooperanata kao i struktura podrške je data u dokumentu Prilog 3 struktura podrške. Znači navedeni dokument potpisujete vi kao podnosilac, navodite iznos sufinanciranja koji će te osigurati kao i izvore tog sufinanciranja (dato u formatu pisma). Sufinancirnje možete osigurati iz vlastitih sredstava ili uz djelimično ili potpuno učešće kooperanata.
Pitanje: Poštovani, pri unošenu podataka da li možemo unijeti npr. u polju lične karte sve kopije za sve kooperante u jednom PDF dokumentu ili moramo za svakog pojedinačno? Hvala.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, bitno je da osigurate preglednost dostavljenih dokumenata i da za sve kooperante dostavite traženu dokumentaciju. Prihvatljivo je da traženi podaci (ista vrsta podataka) budu u jednom dokumentu.
Pitanje: Poštovani, Moja pitanja su: 1. Vezano za Prilog 3-Pismo-namjere-o-sufinansiranju-podnosioc, u dijelu gdje upisujemo iznos o sufinansiranju projektnog prijedloga, da li se to misli na dio od 75% koje trebamo obezbijediti (a koje će nam se na kraju refundirati)? Pitam obzirom da učešće, kako stoji u smjernicama, se odnosi na projekat 75% + kooperant 25%. 2. U RPG-u upisane površine "Livade-prirodne", da li se mogu brojati u sjetvene jedinice? Hvala.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u nastavku odgovori na Vaša pitanja: 1. Prilog 3 - Pismo namjere o sufinanciranju -podnosilac je dokument koji popunjava i potpisuje podnosilac prijave a odnosi se na učešće u ukupnim prihvatljivim troškovima. U skladu sa smjernicama podnosilac prijave je obavezan osigurati učešće u projektu u iznosu od minimalno 25% ukupnih prihvatljivih troškova. Sufinanciranje podnosilac može osigurati iz vlastitih sredstava ili djelimično ili potpuno od kooperanata koji su uključeni u prijavu. (format pisma je sastavni dio prijavnog paketa) 2. Livade-prirodne koje su upisane u RPG se ne ubrajaju u sjetvene površine na osnovu kojih se ostvaruje pravo na podršku.
Pitanje: Poštovani, Na platformi ne postoji sekcija za slanje ponude. Da li može da se okači gdje je predviđen budžet?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, svu dokumentaciiju za koju nije posebno odredjeno mjesto molimo vas da podignete u sekciji Prilozi, ostala dokumentacija.
Pitanje: Da li mi kao hladnjača koja se bavi otkupom jagodastog voća možemo aplicirati za svoje kooperante koji se bave i uzgojem malina ali i nekim drugim uzgojem, npr. žita? Da li se u tom slučaju zbrajaju sve površine pa određuju sjetvene jedinice ili ne? Npr. slučaj 1. Kooperant ima zasad 0,2 ha ili 1 sjetvena jedinica jagodastog voča na otvorenom i 1 ha žitarica odnosno 1 sjetvena jedinica žitarica. Da li možemo aplicirati za ukupno 2 sjetvene jedinice ili ne? Slučaj 2 : Kooperant ima zasad maline 0,15 ha i 2 ha žitarica odnosno 2 sjetvene jedinice. Da li možemo mi kao hladnjača aplicirati za ovog kooperanta iako nema 0,2 ha zasada malina (minimum koji je potreban za 1 sjetvenu jedinicu) ali ima zasad žita 2 sjetvene jedinice?
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, podrška koju kooperant može dobiti se računa po osnovnim jedinicama koje su date u Smjernicama za sve sektore/oblike proizvodnje i to su minimalne jedinice koje kooperant mora posjedovati da bi mogao koristiti podršku. Kooperant može kombinovati unutar istog oblika podrške maksimalno dva sektora (npr. sektor voća i sektor povrća). Napominjemo da je samo u sektoru povrća moguće zbrajati do maksimalno dvije kultue kako bi se dobila minimalna površina osnovne jedinice (npr. 0.1ha kornišona i 0.1 ha paprike). Sve kulture za koje se traži podrška moraju biti sadržane u aktvnom ugovoru koji kooperant ima sa podnosiocem (moraju biti predmet otkupa). Vezano za Vaš primjer 1. Kooperant ima zasad 0,2 ha ili 1 sjetvena jedinica jagodastog voća na otvorenom i 1 ha žitarica odnosno 1 sjetvena jedinica žitarica. U ovom slučaju kooperant može dobiti podršku za 2 sjetvene površine ukoliko su kulture koje su zasijane na tim površinama uključene u ugovor koji imate sa kooperantom, odnosno ukoliko iste otkupljujete. Napominjemo da nije prihvatljivo zbrajati površine unutar istog sektora pod različitim kulturama (izuzev za povrće što je ranije pojašnjeno). Slučaj 2 : Kooperant ima zasad maline 0,15 ha i 2 ha žitarica odnosno 2 sjetvene jedinice. Da li možemo mi kao hladnjača aplicirati za ovog kooperanta iako nema 0,2 ha zasada malina (minimum koji je potreban za 1 sjetvenu jedinicu) ali ima zasad žita 2 sjetvene jedinice? Ovaj kooperant može dobiti podršku za 2 sjetvene površine žitarica, naravno vodeći računa o ranije spomenutim uslovima (predmet otkupa i veličina sjetvene jedinice pod istom kulturom).
Pitanje: XXX - kao osnivač je i općina sa vlasničkim udjelom od 8%, da li je prihvatljivo za aplikaciju. Direktor je član općinskog vijeća - da li je u sukobu interesa jer u smjernicama piše da ne obavlja javnu funkciju. Srdacan pozdrav
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u skladu sa Smjernicama podnosilac koji u vlasničkoj strukturi ima udio javnog kapitala se smatra neprihvatljivim. Isto tako podnosilac čiji vlasnik ili odgovorno lice obnaša javnu funkcije se ne smatra prihvatljivim podnosiocem.
Pitanje: Poštovani, Imam nekoliko pitanja u vezi javnog poziva - Interventna mjera. 1) Ukoliko kooperant ispunjava uslove po pitanju registracije poljoprivrednog gazdinstva ali npr. ima prijavljeno 3 ha obradivog zemljišta, a koristi 2,6 ha. Da li se računa ukupna prijavljena površina ili samo ona koja se koristi? 2) Ako kooperant ima u 2021. godini prijavljeno i koristio je 2,6 ha zemljišta za obradu, a u 2022. godini koristi 3 ha zemljišta. Koja godina se računa prilikom aplikacije kada se obračunavaju sjetvene jedinice? 3) Ako je kooperant do 2022. godine imao registrovano poljoprivredno gazdinstvo (Komercionalno/nekomercionalno), a u 2022 godini je iste površine i gazdinstvo registrovao kao SP (samostalni preduzetnik), a nije u pdv sistemu. Da li takav kooperant ima pravo da aplicira na poziv? 4) Ako kooperant ima zadovoljavajuće površine da učestvuje u projektu ali mu u APIF-u nije upisano kojim vidom poljoprivredne proizvodnje se bavi. Da li akav kooperant može učestvovati u pozivu? Unapred hvala.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, odgovori na vaša pitanja u nastavku: 1. Površine kao i kulture na koje se odnosi podrška moraju biti vidljive u detaljanom prikazu o biljnoj proizvodnji za 2022. godinu. 2. Ukoliko je u detaljnom prikazu o biljnoj proizvodnji za 2022.godinu prikazano 3ha tada se ta površina uzima kao sjetvena/proizvodna površina i ovisno o vrsti proizvodnje izračunava obim podrške. 3. Ukoliko je moguće dokazati sljedljivost, isto gazdinstvo i ista proizvodnaj tada je prihvatljiv kooperant. 4. Površine i kulture za koje se traži podrška moraju biti vidljive u u detaljanom prikazu o biljnoj proizvodnji (ažurirane liste iz RPGa)
Pitanje: Poštovani, da li svaki član domaćinstva treba da se potpiše na izjavu da ne obnaša javnu funkciju ili je dovoljno da nosilac gazdinstva to potvrdi za sebe i svoje ukućane.
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u skladu sa smjernicama izjavu potpisuju kooperant i članovi gazdinstva.
Pitanje: Poštovani da li kooperant koji je ujedno i zadrugar (manje od 10 % vlasništva) ima pravo da bude korisnik projekta ako je u rodbinskoj vezi (sin) od odgovornog lica zadruge?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, ukoliko kooperant ne živi u zajedničkom domaćinstvu sa odgovornim licem (dokaz kućna lista) tada je prihvatljiv kooperant.
Pitanje: 1. Ukoliko je kooperant (otac) u 2021.godini imao prijavljeno gazdinstvo na svoje ime, a u 2022.godini promijenjeno gazdinstvo na drugo ime (sin), da li ima pravo na prijavu? Odnosno, u 2021.godini gazdinstvo i kulture su bile prijavljene na ocu, a u 2022.godini prebačeno na sina, s tim da se na uvid prilaže i kućna lista,tj. izjava o članovima zajedničkog domaćinstva. 2. Ako kooperant ima prijavljenu proizvodnju u 2022.godini, a u 2021.godini nema, a upisan je u RPG do traženog datuma (01.01.2021.g.), da li ima pravo na prijavu? 3. Ukoliko je kooperant (npr. otac) umro u 2021.godini, a imao prijavljeno gazdinstvo i kulture, a u 2022.godini gazdinstvo i kulture prešlo na sina, šta u tom slučaju? Da li prilažemo neki dokument koji potvrđuje to?
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, u nastavku odgovori na Vaša pitanja: 1. Ukoliko je izvršena promjena nosioca gazdinstva a može se dokazati sljedljivost, isto gazdinstvo, ista djelatnost i ispunjavaju sve ostale uslove tada se smatraju prihvatljivim kooperantom. 2. Poštovani, prihvatljiv kooperant mora biti upisan u RPG 1.1.2021 i aktivno se baviti primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Ukoliko nije imao proizvodnju u 2021 ne smatra se prihvatljivim kooperantom 3. Ukoliko je izvršena promjena nosioca gazdinstva a može se dokazati sljedljivost, isto gazdinstvo, ista djelatnost i ispunjavaju sve ostale uslove tada se smatraju prihvatljivim kooperantom.
Pitanje: Poštovani Da li svaki kooperant mora dostaviti Pismo namjere o strukturi finansiranja i iznosu finansiranja? Gdje se može pronaći obraza Prilog 3-1? Hvala
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, obrazac 3-1 je sastavni dio prijavnog paketa u kome je nazvan Struktura podrške.
Pitanje: Poštovani, Da li je rok za prijavu produžen do 24.10.2022.godine?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, kao što je objavljeno na našoj stranici rok za prijavu je produžen do 24.10.2022. godine do 17.00 sati
Pitanje: Ukoliko je kooperant zaposlen u opštini, da li to znači da obnaša javnu funkciju i da ne može biti jedan od korisnika projekata?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, ukoliko kooperant nije izabrani zvaničnik ili ne obnaša izvršnu funkciju ili ima status savjetnika tada je prihvatljiv kooperant.
Pitanje: Da li će kooperanti putem naloga za plaćanje morati plaćati svoj dio sufinansiranje na račun podnosioca prijave u toku trajanja projekta?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, način uplate sufinanciranja od strane kooperanta prema podnosiocu je predmet njihovog dogovora, samo isto mora moći biti dokazivo.
Pitanje: Da li poljoprivredna gazdinstva mogu aplicirati na pomenuta sredstva? Hvala
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, svi detalji o javnom pozivu uključujući i kriterije za učešće su opisani u Smjernicama za podnosioce prijave. Molimo vas da pogledate na linku https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-ublazavanju-negativnog-uticaja-trzisnih-poremecaja-i-klimatskih-promjena-u-primarnoj-poljoprivrednoj-proizvodnji/
Pitanje: Pitanje vezano za obrazac 1-1: Da li kooperanti potpisuju svaku stranicu navedenog obrazca ili samo na mjestu koje je predviđeno za potpis?
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, dovoljan je potpis na mjestu koje je predviđeno za potpis.
Pitanje: Pitanje vezano za Prilog 1-1: U polju "sektori u kojima poslujete" , u polju "oblik tražene podrške" , u polju "vrsta proizvodnje za koju će biti korištena tražena podrška" nemamo mogućnost da na računaru unesemo "x" pored ponuđenih odgovora. Da li će se ponuda smatrati prihvatljivom ukoliko se neizbrisivim mastilom/hemijskom olovkom označi odgovor sa znakom "x" u kvadratu pored ponuđenih odgovora i tako skenirana zakači u aplikaciju?
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, zamolili bi smo da na računaru popunite obrazac, odnosno da pored kvadratića (ukoliko u njemu nemožete unijeti x) dodate X ili da osjenčite kvadratić koji je Vaš odgovor.
Pitanje: Postovani, pitanje u vezi obarazaca pod rednim brojevima - 3. Ako podnosilac prijave ce nositi ucesce od 25%, te 100% platiti cijelu nabavku gnojiva (75% ce biti refundirano od strane granta), kooperanti nemaju ucesce na obrascu 3 - izjava o sufinansiranju. Molim pojasnjenje, kako cemo onda na obrascu 3 (excell) navesti ucesce kooperanta (trazi se na tom obrascu u excelu) ? Planirano je da kooperanti plate taj iznos podnosiocu prijave, ali to onda nije njihovo ucesce, oni ce kupiti/platiti gnojivo od podnosioca u omjeru od 25% ukupne vrijednosti nabavljenog gnojiva koje ce dobiti. Da li na obrascu 3 - excel navodimo vrijednost koju kooperant treba platiti podnosiocu - tih 25% kao njihovo učešće, iako će stvarno učešće ka dobavljaču platiti podnosilac prijave, prilikom kupovine gnojiva i to navesti na obrascu izjava o sufinansiranju ? Hvala na pojasnjenju
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u navedenom slučaju podnosilac prijave ne sufinancira troškove nabavke đubriva, pošto će ga kooperanti kako ste i naveli u vašem pitanju platiti podnosiocu prijave, odnosno pokriti obavezno sufinanciranje od 25% ukupnih prihvatljivih troškova. Stoga u pismu o sufinanciranju navodite iznos sufinanciranja koji će te osigurati kao i izvore tog sufinanciranja. U Vašem slučaju sufinanciranje u potpunosti dolazi od kooperanata.
Pitanje: 1. Ukoliko je kooperant u ime koga zadruga podnosi prijavu, u 2021.godini bio fizičko lice, a u 2022. godini posluje kao obrt, da li to predstavlja smetnju pri apliciranju? 2. Pošto kao dokaz tokom verifikacijske posjete moramo staviti na uvid i analitičku karticu kooperanta za 2021.godinu, a kooperant posluje s nama tek od 2022.godine, dok je u 2021.godini predavao mlijeko drugom otkupljivaču, molim Vas da nam pojasnite šta da radimo u tom slučaju? 3. Možemo li mi, kao podnosioci prijave, u prijavu unijeti uz najmanje 30 proizvođača mlijeka i proizvođače mesa (isključivo kroz proizvodnju krmnog bilja) a po obliku podrške nabavke mineralnog đubriva, odnosno smijemo li kao podnosioci prijave uključiti i proizvođače mlijeka i proizvođače mesa?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u nastavku odgovori na Vaša pitanja: 1. Kooperant koji je promjenio oblik organizovanja sa fizičkog lica na obrt je prihvatljiv ukoliko je moguće dokazati sljedljivost, odnosno da se radi o istom poljoprivrednom gazdinstvu. 2. Provjera analitičkih kartica se radi kako bi se utvrdilo da li postoje neispunjene obaveze prema kooperantima. Pošto u vašem slučaju kooperant nije imao ugovor sa vama u 2021 tada niste mogli imati ni obaveze prema njemu. Napominjemo, da bi ste bili prihvatljiv podnosilac neophodno je da ste u 2021.godini imali kooperantsku mrežu. 3. Prihvatljivo je da u vašoj prijavi imate korisnike iz različitih sektora dok god isti zadovoljavaju postavljene kriterije. Konkretno u Vašem slučaju prijava pošto uključuje sektor mlijeka mora imati minimalno 30 kooperanata iz tog sektora a dodatni kooperanti iz sektora mesa su prihvatljivi.
Pitanje: Poštovani, U dijelu Poziva 2.1.2. Prihvatljivi kooperanti u tački 3. se navodi da "kooperant ne može biti vlasnik ili odgovorno lice podnosioca prijave u sklopu ovog javnog poziva". Poljoprivredne zadruge su poseban oblik pravne organizacije privrednog subjekta gdje su osnivači istovremeno i vlasnici/zadrugari i kooperanti, a vrlo često je i odgovorno lice (direktor) i osnivač/vlasnik/kooperant. Možete li nam pojasniti situaciju da li su takve poljoprivredne zadruge prihvatljiv aplikant tj. osobe koje su ujedno osnivači/vlasnici/kooperanti? Da li to znači da niko od njih ne može da bude korisnik kroz ovaj Poziv?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u slučaju kada je zadruga podnosilac prijave prihvatljivo je da se kao kooperanti pojave osnivači zadruge koji ne učestvuju u kapitalu sa više od 10%. Odgovorno lice ne može biti prihvatljiv kooperant bez obzira na udio u kapitalu.
Pitanje: Poštovani! Zanima me imam li ja kao poljoprivredni proizvođač pravo da apliciram za dodjelu sredstava za nabavku mineralnog đubriva? Potrebno mi je 2 tone đubriva 15:15:15 S poštovanjem!
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u Smjernicama u tačci 2.1.1. su definisani prihvatljivi podnosioci prijave i to su mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) i/ili zadruge koji imaju uspostavljenu mrežu kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača (u daljnjem tekstu kooperanti) a bave se proizvodnjom i/ili preradom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda. Molimo vas da detaljno pročitate Smjernice za podnosioce prijave i ukoliko imate pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Pitanje: Poštovani, vezano za Javni poziv, interventna mjera...Da li biste mogli da mi odgovorite na sljedeća pitanja: 1. Da li je prihvatljiv neko ko nam do sad nije bio kooperant? 2. Sad se potpisuju Ugovori o kooperaciji za jesenju sjetvu 2022. S obzirom na to da se ovom mjerom ne finansira jesenja sjetva 2022.godine, na koji način mi možemo dokazati kooperaciju tj.saradnju sa kooperantima za proljećnu sjetvu 2023.godine? 3. Šta bi se dogodilo ako bi se neko od kooperanata predomislio, odustao od saradnje? Možemo li u tom slučaju naći novog, "zamjenskog" kooperanta?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, u nastavku odgovori na Vaša pitanja: 1. Prihvatljivi su kooperanti koji zadovoljavaju postavljene kriterije i sa Kojima imate važeći ugovor o kooperaciji za 2022. godinu. 2. Kooperanti koji budu uključeni u prijavu će biti korisnici financijske podrške, odnosno koristiti će jedan od prihvatljivih oblika podrške bez obzira da li će te nastaviti saradnju. Na podnosiocu prijave je odgovornost da u prijavu uključi kooperanta sa kojim planira dugoročnu suradnju. 3. Obzirom da se prilikom ocjene prijave (detaljno opisano u Smjernicama) boduju pojedinačni kooperanti nije moguća zamjena kooperanata.
Pitanje: Pitanje vezano za poglavlje 2.4.4 Sadržaj ponude: Da li Izjava dobavljača o tačnosti ponude mora biti sadržana u samoj ponudi u polju Napomena ili za svaku ponudu koperantu Dobavljač mora zasebno dati izjavu, koja će biti prilog ponude svakog koperanta?
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, Izjava dobavljača o tačnosti ponude može biti sadržana u samoj ponudi.
Pitanje: Pitanje vezano za poglavlje 2.4.4 Sadržaj ponude: Koji je minimalni prihvatljivi rok važenje ponude i koji period treba da obuhvati da bi se Ponuda smatrala prihvatljivom ? Koji je minimalni prihvatljivi rok isporuke i koji period treba da obuhvati da bi se Ponuda smatrala prihvatljivom ?
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, ponude koje se dostavljaju u sklopu prijave na javni poziv su informativnog karaktera i služe za ocjenu predloženog budžeta. Ukoliko Vaša prijava bude odabrana biti će te u obavezi pribaviti ponude koje će postati sastavni dio ugovora. Kao što je navedeno u Smjernicama maksimalno trajanje realizacije projekta je 3 mjeseca počev od datuma potpisa Ugovora o financijskoj saradnji i u tom roku projekat mora biti u potpunosti realizovan, odnosno izvršene nabavke i završena distribucija kooperantima.
Pitanje: Da li se prijava smatra prihvatljivom u sektoru proizvodnje mlijeka , ukoliko 30 koperanata ispunjava uslove od na primjer ukupno 50 koperanata, a njih 20 ne ispunjava uslove ? Da li jedan neprihvatljiv koperant čini cijelu prijavu neprihvatljivom, odnosno odbačena prijava jednog koperanta čini cijelu prijavu neprihvatljivom ?
Kategorija : Kriterije za ocjenjivanje prijave
Odgovor: Poštovani, da bi se prijava u sektoru mlijeka smatrala prihvatljivom mora uključivati minimalno 30 prihvatljivih kooperanata (ispunjavaju sve postavljene uslove). Uključivanje neprihvatljivih kooperanata će učiniti prijavu neprihvatljivom.
Pitanje: Da li sve izjave koje prilikom podnošenja prijave potpisuju koperanti i Podnosilac zahtjeva (Zadruga i odgovorno lice Zadruge) moraju biti ovjerene od strane notara ili jedinice lokalne samouprave?
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, Izjave koje se dostavljaju u sklopu prijave ne moraju biti ovjerene od strane notara ili JLS. Napominjemo da će sve izjave u procesu ocjenjivanja biti provjerene i u slučaju da nisu vjerodostojne prijava će biti diskvalifikovana.
Pitanje: Postovani, da li se Jedinica sjetvene/proizvodne površine za uzgoj povrca na otvorenom odnosi samo na jednu kulturu?
Kategorija : Ostalo
Odgovor: Poštovani, zahvaljujemo na upitu. Prilikom izračuna sjetvene/proizvodne površine za uzgoj povrća na otvorenom prihvatljivo je zbrajanje površina na kojima se uzgajaju maksimalno dvije povrtne kulture. Primjer: Proizvođač povrća na otvorenom koji ima prijavljenu proizvodnju 0,1 ha krastavaca-kornišona i 0,1 ha paprike (u zbiru ima 0,2ha proizvodne površine), može biti podržan sa 1500 KM za nabavku mineralnih đubriva ili sa 1600 KM za nabavku sistema za navodnjavanje ili sa 5000 KM za nabavku mreža za zasjenjivanje.)
Pitanje: Pitanje u vezi sa Prilogom 1-1. Ukoliko koperant u prikazu biljne proizvodnje iz Apif-a ima zasijano 3,2 hektara usjeve jarih žitarica i kukuruza , uljarica i krmnog bilja za nabavku mineralnog đubriva da li se kao broj jedinica sjetvene proizvodnje na koju se odnosi podrška može upisati 3,2 jedinice ili se mora uzeti cijeli broj jednice, u ovom slučaju 3 jednice?
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, kao jedinica sjetvene površine uzima se cijeli broj jedinica. Odnosno u navedeno slučaju podnosilac može dobiti podršku za 3 jedinice.
Pitanje: Pitanje u vezi sa Prilogom 1-1. Da li prilikom popunjavanja ovog obrasca u polju Podaci o zemljištu treba unositi sve usjeve jarih žitarica i kukuruza , uljarica i krmnog bilja za nabavku mineralnog đubriva koji su prijavljeni za 2022 godinu, a na osnovu detaljnog prikaza biljne proizvodnje iz Apif-a? Primjera radi: ukoliko sa jednom kulturom (kukuruz) kooperant ispunjava uslov od maksimalnih 5 jedinica (5 ha), da li je potrebno unositi i ostale kulture ( ječam, pšenica, lucerka...) ?
Kategorija : Način podnošenja prijave
Odgovor: Poštovani, zahvaljujemo na upitu. Molimo Vas da unesete sve podatke o zemljištu/usjevima koji su prikazani u detaljnom prikazu proizvodnje iz RPGa/APIFa. Možete podatke za iste kulture prikazati kumulativno.
Pitanje: Da li se pod povezenim licem smatra kooperant čiji je supružnik osnivač Zadruge i ima učešće od 20 % u ugvorenom kapitalu Zadruge?
Kategorija : Kriterije za ocjenjivanje prijave
Odgovor: Poštovani, supružnik se smatra povezanim licem i ukoliko ima više od 10% učešća u kapitalu zadruge i/ili je odgovorna osoba tada nije prihvatljiv kooperant.
Pitanje: Pitanje Poglavlje 2.1.2 Smjernice za podnosioce prijava: Da li je prihvatljiv kooperant lice koje je osnivač Zadruge i koje ima učešće od 20 % u ugvorenom kapitalu Zadruge, a to lice nije odgovorno lice zadruge? Da li je prihvatljiv kooperant koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom koji je istovremeno i zaposlen u Zadruzi, kao vozač teretnog motornog vozila, i ne učestvuje u upravljanju Zadrugom?
Kategorija : Kriterije za ocjenjivanje prijave
Odgovor: Poštovani, u slučaju kada je zadruga podnosilac prijave prihvatljivo je da se kao kooperant pojavi osnivač zadruge koji ne učestvuju u kapitalu zadruge sa više od 10%. Ukoliko je kooperant zaposlen u zadruzi ali nije odgovorno lice i nema učešće u kapitalu veće od 10% smatra se prihvatljivim kooperantom ukoliko zadovoljava ostale postavljene kriterije.