Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Poštovani, imamo objekt u kojem se nalazi prerada, obrada i proizvodnja mlijeka/sira. Sam objekt je sagrađen još u bivšoj državi Jugoslaviji te za njega nemamo uporabnu dozvolu niti dokaz da je objekt legalno izgrađen. Do sada smo se uredno prijavljivali na EU projekte s Rješenjem Ministarstva gospodarstva u kojem je vidljivo da objekt ispunjava propisane veterinarsko-zdravstvene uvjete te da zadržava svoj veterinarski kontrolni broj. Da li je taj dokument pravovaljan?! Hvala na odgovoru...

Poštovani, hvala vam na postavljenom pitanju. U skladu sa smjernicama javnog poziva, sekcija 3.1 Potrebna dokumentacija - tačke 8 i 9 - Obavezna dokumentacija koju trebaju dostaviti podnosioci prijava (u skladu sa specifičnostima projektnog prijedloga i oblika organizovanja) su važeća upotrebna dozvola za objekte koji su u funkciji, a u koje se smješta/ instalira oprema koja je predmet projekta (ukoliko se instalacijom predmetne opreme ne mijenja namjena objekta što zahtjeva pribavljanje nove upotrebne dozvole). Za objekte u koje se instalira oprema a koji prije investicije nisu bili u funkciji (nisu korišten za namjenu koja je u skladu sa opremom koja se nabavlja) podnosilac će biti u obavezi po realizaciji investicije (kao jedan od uslova plaćanja) dostaviti upotrebnu dozvolu, i za ove objekte podnosilac je obavezan dostaviti dokaz da su isti legalno izgrađeni (dozvola za građenje); Dokaz o vlasništvu nad objektom u koji se smješta/instalira oprema koja je predmet projekta (ZK izvadak) ili Ugovor o zakupu ili koncesiji nad objektom na minimalno 10 godina od datuma objave Javnog poziva. U skladu sa navedenim, dokument koji ste naveli - Rješenje Ministarstva gospodarstva u kojem je vidljivo da objekt ispunjava propisane veterinarsko-zdravstvene uvjete te da zadržava svoj veterinarski kontrolni broj nije valjan kao dokaz o zakonitosti objekta u koji se smješta/instalira oprema.

Poštovani, Na informativnom razgovoru u Privrednoj Komori u Doboju (12.10.2022), na pitanje: Da li mi kao privatno preduzece sa 100% privatnim vlasnistvom a koje posao obavlja u domenu eksploatacije i distribucije pitke vode, mozemo da se prijavimo na konkurs dobili smo potvrdan odgovor. Firma u pitanju je d.o.o. Vodovod Osjecani, Osjecani Donji, Doboj. Analizom prijavnog obrazca uvidio sam da nema stavka polje "Ostalo" ili "Slicno", pa me interesuje da li se mi kao privatna firma, vodovod, 100% u privatnom vlasnistvu 1/1, mozemo prijaviti na ovaj poziv ili neki slican. S poštovanjem, Milenko Simić

Poštovani hvala Vam na postavljenom pitanju. U skladu sa Smjernicama ovog Javnog poziva tačka 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava finansijske podrške mogu biti isključivo obrti, samostalni preduzetnici, zadruge i mikro, mala i srednja preduzeća, koja su registrovana najkasnije jednu godinu prije objave ovog Javnog poziva i bave se preradom poljoprivrednih proizvoda ili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom te koja u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala. Ukoliko ne možete dokazati da se vaše preduzeće aktivno bavi preradom poljoprivrednih proizvoda ili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ukoliko u skladu sa Smjernicama javnog poziva iz sekcije 2.3 Prihvatljivi sektori za podršku ne obavljate nijednu djelatnost iz prihvatljivih navedenih sektora, onda niste prihvatljiv podnosilac prijave po ovom javnom pozivu.

Poštovani ,da li se na konkurs mogu prijaviti fizička lica,registrovana kao “Porodično poljoprivredno gazdinstvo”? Hvala!

Poštovani hvala Vam na postavljenom pitanju. U skladu sa Smjernicama ovog Javnog poziva tačka 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava finansijske podrške mogu biti isključivo obrti, samostalni preduzetnici, zadruge i mikro, mala i srednja preduzeća, te koja u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala. Shodno navedenom, fizička lica nisu prihvatljivi podnosioci prijava po predmetnom javnom pozivu.